Naše centrum nabízí komplexní služby v oblasti péče o nohy a tělo.

vyšetření nohou, ošetření chodidel, ortonyxie, ošetření nehtů, zarůstající nehty, rovnátka na nehty, podologie, pedikúra, nehtová protetika, nehty, kurzy, péče o nehty, školení, semináře, nohy, pedikérské ošetření, ošetření nohou

Zákony a vyhlášky

                                           
Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydaná ve Sbírce předpisů pod č. 303/2013 Sb.

Předmětná novela uvedeného zákona mimo jiné reaguje zejména na změnu terminologie v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku (např. nový občanský zákoník již nerozlišuje termín sídlo a místo podnikání). Zároveň dochází k reformulaci ustanovení, které upravuje všeobecné podmínky provozování živnosti fyzickými osobami. Požadavek věku 18 let a způsobilost k právním úkonům se nahrazuje obecným termínem plná svéprávnost, který zahrnuje obě výše uvedené podmínky. Nově je upraven i institut pokračování v provozování živnosti při úmrtí podnikatele, který slaďuje právní úpravu živnostenského zákona a zákona o zvláštních řízeních soudních. Jedná se zejména o reakci na zavedení nového institutu likvidace pozůstalosti v novém obchodním zákoníku a postavení likvidačního správce. Pokračování v živnosti se umožňuje rovněž svěřenskému správci a vykonavateli závěti. Další změny jsou reakcí na zrušení obchodního zákoníku v důsledku rekodifikace soukromého práva hmotného (např. slovo podnik se nahrazuje slovem závod).
(zdroj - www.mpo.cz 31.12.2013)

ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON (pdf)
 
ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON - přílohy (pdf)
 
 
          

MEDICINÁLNÍ PEDIKÚRA nebo PŘÍSTROJOVÁ?

Poslední dobou se stále více diskutuje nad názvy pedikúry, která se provádí suchou technikou. Název medicinální pedikúra není v ČR legální a nesmí se pedikérské ošetření suchou cestou takto nazývat. V ČR neexistuje rekvalifikační pracoviště, které by mělo oprávnění vydávat osvědčení o rekvalifikaci na pedikúru medicnální. Správný název je pouze přístrojová pedikúra, nebo-li ošetření prováděné suchou metodou.

Oslovil jsem nedávno MŠMT s dotazem, jehož znění a odpověď uvádím zde. Z uvedeného plyne, že používání termínu medicinální pedikúra je v ČR neplatné a nelegální.

                                                                                      V Praze dne 7. 5. 2012

Vážený pane Fešare,
sděluji Vám odpověď naVámi zaslaný dopis ze dne 7.5.2012.
MŠMT neudělilo žádnou akreditaci, kde by bylo v názvu pracovní činnosti uvedeno slovo "medicinální". Udělilo několik akreditací, ve kterých je uvedeno slovo "přístrojovou". Většinou se jedná o názvy pracovních činností "Manikúra/Pedikúravčetně nehtové modeláže (se zaměřením napřístrojovou manikúru/pedikúru)"
V řadě případů se ale liší název rekvalifikačního programu (viz níže), který z databáze není možné zjistit.

Přeji hezký den ajsem s pozdravem
PhDr. LenkaVlčková
vedoucí oddělení rekvalifikačních programů
Ministerstvo školství, mládeže atělovýchovy
Odbor vyššího odborného adalšího vzdělávání

                                  


ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON 455/1991 Sb.
k 1.7. 2008

Centrální registrační místa - CRM

původní stav:
K zahájení podnikání musel podnikatel obíhat několik úřadů - obecní živnostenský úřad, úřad práce, OSSZ, finanční úřad, zdravotní pojišťovnu.
současný stav:
Centrální registrační místa (CRM) fungují při všech obecních živnostenských úřadech v ČR, tj. 227 míst. Podnikatelé mohou využít CRM vedle ohlášení živnosti, resp. podání žádosti o koncesi rovněž k poddosti o koncesi rovněž k podání přihlášky k daňové registraci, důchodovému pojištění a nemocenskému pojištění, oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti, vzniku volného pracovního místa a podání oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění.
dopad na podnikatele:
CRM ušetří podnikateli čas a návštěvy ostatních institucí. Snížení administrativní zátěže pro podnikatele.

Jednotný registrační formulář JRF

původní stav:
Verze JRF vytvořená spojením existujících formulářů v 1 celek obsahovala na 21 stranách 471 kolonek k vyplnění. Tento formulář je nepřehledný a působí podnikatelům zbytečné komplikace.
současný stav:
Zjednodušený dvoustránkový JRF (u FO obsahuje 140 kolonek k vyplnění). Pro případ dalších úkonů vůči příslušným úřadům je doplněn přílohou pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení.
dopad na podnikatele:
Zjednodušený formulář znamená výrazný posun v komunikaci úřadů s podnikateli.

Zavedení jedné volné živnosti

původní stav:
Počet volných živností byl 125.
současný stav:
Zavedení jedné volné živnosti - podnikatel je oprávněn provozovat v rámci jedné živnosti volné všechny obory činnosti, které tato živnost obsahuje.
dopad na podnikatele:
K podnikání v jednotlivých oborech činnosti v rámci jedné volné živnosti nebude třeba několika živnostenských oprávnění a nebude třeba platit správní poplatek za každý obor činnosti.

Zavedení výpisu z živnostenského rejstříku

původní stav:
Na každou živnost musel být vystaven živnostenský list nebo koncesní listina.
současný stav:
Zrušení zásady l živnost = 1 živnostenský list (koncesní listina). Průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují jediným dokumentem - výpisem ze živnostenského rejstříku.
dopad na podnikatele:
Podnikatel bude svá živnostenská oprávnění nad nadále prokazovat pouze jediným dokumentem - výpisem ze živnostenského rejstříku.

Flexibilita živnostenských úřadů

původní stav:
Místní příslušnost, u FO bydliště, u PO sídlo.
současný stav:
Novela umožňuje podnikateli učinit jakékoliv podání vůči živnostenskému úřadu na kterémkoliv živnostenském úřadě v České republice, který jeho podání vyřídí a zpracuje do informačního systému rejstříku živnostenského podnikání
dopad na podnikatele:
Celorepubliková on-line přístupná databáze podnikatelů v režimu živnostenského zákona.

Jeden správní poplatek pro více živností k 1.7. 2008

původní stav:
Za každé živnostenské oprávnění se hradil jeden správní poplatek (1000,- / živnostenský list)
současný stav:
Platí se pouze jeden správní poplatek za všechny živnosti. (500,- / výpis)
dopad na podnikatele:
Úspora finančních prostředků.

Restrukturalizace živností

původní stav:
Celkový počet živností činil 261.
současný stav:
Kromě jedné volné živnosti dojde ke sloučení některých živností řemeslných, vázaných i koncesovaných.
dopad na podnikatele:
Na základě jednoho žen rok. Pro výkon samotné živnosti pak postačuje sama rekvalifikace.

Zdroj : www.mpo.cz a ÚZ 670


Zákon 455/ 1991 Sb. o živnostenském podnikání a jeho doplnění nařízení 214 / 2006

Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení, vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče. Zákon č. 195 / 2005.

Nařízení vlády 324 / 2006 Obsahové náplně jednotlivých živností.